Japan Fashion Week - Tokyo 2009-2010S/S > Yukiko Hanai